DEKLARACJE

Więcej informacji nt. składania dokumentów:

https://www.oke.poznan.pl/cms,1337,termin_i_miejsce_skladania_deklaracji_przystapienia_do_egzaminu_maturalnego.htm

DEKLARACJE:

https://www.oke.poznan.pl/cms,6016,informacja_o_sposobie_organizacji_i_przeprowadzania_egzaminu_maturalnego_obowiazujaca_w_roku_szkolnym_2021_2022.htm

DEKLARACJA 1a: m_1a_deklaracja_a

——————————————————————————

Wniosek o przystąpienie do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończył absolwent, wskazanej przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej

Wypełnij, jeżeli z uzasadnionych przyczyn (np. zawodowych, zdrowotnych) musisz w 2022 r. przystąpić do egzaminu maturalnego w innej szkole niż szkoła, którą ukończyłeś(-łaś).

WNIOSEK: m_2

——————————————————————————

UWAGA!

Absolwent, który nie zdał lub nie przystąpił do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu obowiązkowego lub danych przedmiotów obowiązkowych albo któremu ten egzamin lub te egzaminy zostały unieważnione i nie otrzymał świadectwa dojrzałości, w 2022 r. nie ma obowiązku przystąpienia do tego egzaminu lub tych egzaminów. Jeżeli zdał wszystkie egzaminy obowiązkowe w części pisemnej, może w 2022 r. uzyskać świadectwo dojrzałości, pod warunkiem złożenia do dyrektora właściwej OKE stosownego wniosku do 31 maja 2022 r. (załącznik 30).

EM 2022 Zalacznik 30