OPŁATY

Szczegółowe informacje:

https://uczniowie.oke.poznan.pl/cms,778,oplata_za_egzamin_maturalny.htm

 

Absolwent, który po raz trzeci przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego
przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego, ponosi opłatę za
egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie 1 stycznia 2022 r. –
7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.

Absolwent, który przystępuje do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu
dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszał w deklaracji
przystąpienia do egzaminu, ale nie przystąpił do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu,
ponosi opłatę za egzamin maturalny (por. sekcja 20.). Niewniesienie opłaty w terminie
1 stycznia 2022 r. – 7 marca 2022 r. skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego
egzaminu.