Kryteria oceniania w Liceum

 • 96% i więcej  –     celujący
 • 95% – 85%     –     bardzo dobry
 • 84% – 65%      –     dobry
 • 64% – 45%      –     dostateczny
 • 44% – 30%      –     dopuszczający
 • 29% – 0%        –     niedostateczny
 • w przypadku, gdy nie wszystkie formy sprawdzenia wiadomości zostaną zrealizowane, ilość punktów będzie przeliczana procentowo.
 • uczeń jest zobowiązany uzyskać minimum 30% punktów przewidzianych do zdobycia w każdym semestrze.
 • w klasach maturalnych ocenia się stopień opanowania podstawy programowej z uwzględnieniem podziału na grupę maturalną
  i niematuralną, są one zróżnicowane pod względem form i metod sprawdzania opanowania podstawy programowej.

  Za ucznia należącego do grupy maturalnej uznaje się osobę, która złożyła deklarację maturalną i nie wycofała jej przed upływem terminu corocznie wyznaczonego przez OKE.

Liczba  punktów do zdobycia na poszczególnych przedmiotach: 50, 100, 150, 200.

Skip to content