DOSTOSOWANIA

Informacja o dostosowaniach:

komunikat_dostosowania_egzamin_maturalny_2022

Dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub formy egzaminu zdający
przedkłada odpowiednio dyrektorowi szkoły lub dyrektorowi okręgowej komisji
egzaminacyjnej razem z deklaracją:

a. do 30 września 2021 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt A i B w tabeli
(por. PROCEDURY)(dokumentacja może być uzupełniona do 7 lutego 2022 r.)

b. do 31 grudnia 2021 r. w przypadku zdających wymienionych w pkt C, D, E, F, G i H
w tabeli (por. PROCEDURY).

ZAŁ. 4b – EM 2022 Zalacznik 4b


Więcej informacji o dostosowaniu warunków i form przeprowadzania egzaminu
maturalnego – patrz sekcja 3.9. PROCEDURY