MATURY – WYNIKI

Od 05.07.2022 r. – w sekretariacie szkoły można odbierać ŚWIADECTWA MATURALNE.

Jednocześnie przypominamy, iż do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

a.    nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej,

b.    przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony,

c.    przystąpił do co najmniej jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

 

Aby przystąpić do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym Absolwent, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2022 r. – do godz. 14:00), składa przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym (załącznik 7), zgodnie z deklaracją ostateczną.

EM 2022 Zalacznik 7  – wersja docx

EM 2022 Zalacznik 7 – wersja pdf

Egzamin w terminie poprawkowym jest nieodpłatny (nie jest liczony jako kolejne przystąpienie do egzaminu z danego przedmiotu).

 

 

Skip to content