LUBUSKI KONKURS WIEDZY O PRAWIE

Lubuski Konkurs Wiedzy o Prawie 2020

Serdecznie zachęcamy uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem szkół zaocznych, wieczorowych, policealnych, dla dorosłych itp.), a także uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych województwa lubuskiego do udziału w Lubuskim Konkursie Wiedzy o Prawie.

Patronat nad Konkursem objęła Lubuska Kurator Oświaty Pani Ewa Rawa.

W ramach konkursu uczestnicy przygotowują pracę na jedno z poniższych zagadnień z zakresu wiedzy prawnej:

1.      Prawa i obowiązki obywatelskie,

2.      Działalność krajowych i międzynarodowych organów ochrony prawnej,

3.      Mediacja oraz sposoby polubownego rozwiązywania sporów – czy i dlaczego warto z nich korzystać,

4.      Możliwości udziału obywateli w konsultacjach publicznych oraz procesie stanowienia prawa,

5.      Dostęp do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i nieodpłatnej mediacji – czy jest potrzebny? Dlaczego warto korzystać z takiej formy wsparcia.

Tematem pracy powinno być konkretne, wybrane zagadnienie ale nie wyklucza się prac przeglądowych oraz o charakterze ogólnym.

Prace konkursowe mogą mieć formę wypowiedzi pisemnej, prezentacji, fotoreportażu wraz z komentarzem lub filmu, przy czym film nie może być dłuższy niż 10 minut. Do Konkursu można zgłaszać prace indywidualne, a w przypadku zgłoszenia filmu dopuszczalna jest praca grupowa. Objętość pracy nie powinna być mniejsza niż 3 strony formatu A4 i większa niż 10 stron. Może zawierać elementy graficzne np. zdjęcia, wykresy itp.

Praca powinna również zawierać spis bibliograficzny wszystkich pozycji książkowych, artykułów, aktów prawnych, stron internetowych itp., które autor wykorzystał w pracy. Musi zostać zapisana w formacie tekstowym doc, docx, odt lub rtf.
Prace można przesyłać drogą elektroniczną na adres: konkurs@civis-sum.org.pl lub drogą pocztową – na adres Organizatora: Stowarzyszenie Wspierania Aktywności Obywatelskiej CIVIS SUM, al. Niepodległości 7a/2, 65-048 Zielona Góra.

Prace konkursowe będą przyjmowane w okresie do dnia 30 listopada 2020 roku (w przypadku prac nadesłanych pocztą decyduje data stempla pocztowego, o ile prace wpłyną do Organizatora do 2 grudnia 2020 roku do północy). Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do 15 grudnia 2020 roku.

Konkurs jest realizowany na obszarze całego województwa lubuskiego. W ramach konkursu zostaną wyłonieni laureaci konkursu szczebla wojewódzkiego.
W ramach konkursu zostaną dodatkowo wyłonieni laureaci szczebli powiatowych – w tym Miasta Zielona Góra (jako miasta na prawach powiatu).


Wszyscy laureaci szczebla wojewódzkiego Konkursu otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 oraz dyplomy.
Dodatkowo wszyscy laureaci Konkursu na szczeblach powiatowych otrzymają oficjalne tytuły laureatów Lubuskiego Konkursu Wiedzy o Prawie 2020 na szczeblu danego powiatu oraz dyplomy.
Spośród laureatów jury rozdzieli nagrody rzeczowe w tym m.in. sprzęt elektroniczny oraz zestawy akcesoriów. Fundatorem nagród dla laureatów jest Stowarzyszenie CIVIS SUM.

 

Szczegółowe informacje o konkursie dostępne są tutaj: http://edukacja-prawna.info.pl/konkurs

Karta_zgloszenia

Regulamin_lkwp_2020

ZEBRANIA Z RODZICAMI

Serdecznie zapraszamy Rodziców/Opiekunów na zebranie, które odbędzie się 17.09.2020 r. o godz. 17:00.

Rozpiska sal:

ZEBRANIA Z RODZICAMI – 17.09.2020 r., godz. 1700

 

ZEBRANIE RADY RODZICÓW – KLUB LICEALISTY, godz. 1745

 

 

KLASA

NR SALI

WYCHOWAWCA

KLASA IA

6

p. M. Nadolna

KLASA IB

8

p. D. Brylla

KLASA IIA

7

p. P. Kliś

KLASA IIB

5

p. A. Olejniczak

KLASA IIC

11

p. A. Strugała

KLASA IID

13

p. M. Szumańska

KLASA IIIA

14

p. T. Bojanowski

KLASA IIIB

12

p. M. Bednarczyk

 

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Matura poprawkowa odbędzie się 8 września o godz. 14:00  w VI LO w Zielonej Górze.

Pamiętajcie o maseczkach, długopisach, kalkulatorach, dezynfekcji rąk (przy wejściu do szkoły) i dobrym samopoczuciu. 🙂

Do zobaczenia!

Skip to content